سئوی سایت

سئو سایت و بهینه سازی سرعت

سئو سایت و بهینه سازی سرعت

 

سرعت سایت یکی از متریک های تاثیرگذار در سئو سایت می باشد زیرا که اگر سرعت لود سایت شما پایین باشد و تایم زیادی برای بارگذاری تصاویر نیاز باشد در نتیجه کاربر شاید تمایل به ماندن نشان ندهد و سایت شما را رها کند. در ادامه نکاتی در خصوص بهینه سازی سرعت سایت خواهیم گفت.

 

 

بهینه سازی سرعت در سئو

امسی سئو لینک سازی

امسی سئو لینک سازی

سایت gtmetrix.com  سایت معتبری در جهت بهینه سازی سرعت سایت شما می باشد که حجم فایل ها ، سرعت لود و دیگر المان ها را بررسی می کند و در نتیجه عدد را به صورت A,B,C,D,E,F به شما نشان می دهد که حرف A بهترین سرعت خواهد بود و کنار آن عددی را نیز از یک تا 100 در نظر گرفته می شود. بدین واسط شما می توانید وضعیت سرعت سایت خود را بررسی نمایید و یا اینکه در مقابل سایت رقبا مورد آنالیز قرار دهید.

تنظیمات فایل .htaccess در سئو و سرعت

 

در فایل .htaccess می توانید تنظیماتی را قرار دهید که به واسط آن فایل ها در سرور ذخیره گردند و این امر در سرعت سایت شما تاثیر بسزایی می گذارد. در زیر کدهایی در خصوص gzip نمودن و نیز ذخیره سازی فایل در سرور درج شده است که می توانید در انتهای فایل .htaccess خود در هاست بگذارید.

 
<ifModule mod_gzip.c>
mod_gzip_on Yes
mod_gzip_dechunk Yes
mod_gzip_item_include file .(html?|txt|css|js|php|pl)$
mod_gzip_item_include handler ^cgi-script$
mod_gzip_item_include mime ^text/.*
mod_gzip_item_include mime ^application/x-javascript.*
mod_gzip_item_exclude mime ^image/.*
mod_gzip_item_exclude rspheader ^Content-Encoding:.*gzip.*
</ifModule>

<IfModule mod_deflate.c>
# Compress HTML, CSS, JavaScript, Text, XML and fonts
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.ms-fontobject
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-opentype
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-otf
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-truetype
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE font/opentype
AddOutputFilterByType DEFLATE font/otf
AddOutputFilterByType DEFLATE font/ttf
AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml

# Remove browser bugs (only needed for really old browsers)
BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip
BrowserMatch \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
Header append Vary User-Agent
</IfModule>

<IfModule mod_expires.c>
# Enable expirations
ExpiresActive On
# Default directive
ExpiresDefault “access plus 1 month”
# My favicon
ExpiresByType image/x-icon “access plus 1 year”
# Images
ExpiresByType image/gif “access plus 1 month”
ExpiresByType image/png “access plus 1 month”
ExpiresByType image/jpg “access plus 1 month”
ExpiresByType image/jpeg “access plus 1 month”
# CSS
ExpiresByType text/css “access plus 1 month”
# Javascript
ExpiresByType application/javascript “access plus 1 year”
</IfModule>

 

 

بهینه سازی تصاویر در سئو

متریک های سئو

متریک های سئو

تصاویر و لود تصاویر تایم بسیاری را از نظر سرعت سایت خواهند برد. بنابراین با بهینه ساز تصاویر که با کوچک نمودن حجم تصاویر می باشد می توانید در سرعت سایت خود تاثیر بسزایی را بگذارید.